Suomen Reumaliitto ry:n jäsenyhdistyksen säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tampereen Reumayhdistys ry ja kotipaikka Tampere.

2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on työskennellä reumasairauksien ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien vastustamiseksi.

Yhdistys

 • työskentelee reumasairauksien ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisemiseksi ja terveyden edistämiseksi
 • edistää ja kehittää reumasairaiden ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden sosiaaliturvaa, hoitoa, kuntoutusta, muita palveluja ja elinoloja
 • kehittää liikuntakasvatusta sekä liikunta- ja urheilutoimintaa reumasairauksien ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisemiseksi ja kuntouttamiseksi
 • toimii alueensa reumasairaiden ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden tukena ja yhdyselimenä sekä valvoo heidän yhteiskunnallisia etujaan ja oikeuksiaan
 • pyrkii saamaan mahdollisimman laajat kansalaispiirit osallistumaan reumasairauksien ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien vastustamistyöhön sekä
 • edistää reumasairaiden ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden itsenäisen toiminnan sekä tasavertaisen työnteon ja osallistumisen edellytyksiä.

3 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys Suomen Reumaliitto ry:n jäsenyhdistyksenä

 • järjestää tiedotus- ja koulutustilaisuuksia sekä välittää reumasairauksia ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia koskevaa kirjallisuutta ja muuta aineistoa
 • järjestää kuntoutus-, hoito- ja virkistyspalveluja reumasairaille ja muille tuki- ja liikuntaelinsairaille
 • järjestää liikunta- ja urheilutoimintaa
 • kehittää yhteistyötä alueensa viranomaisiin, yhteisöihin ja säätiöihin
 • avustaa ja tukee Suomen Reumaliiton pyrkimyksiä reumasairauksien ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien vastustamiseksi sekä reumasairaiden ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden elinolojen kehittämiseksi.

4 § Taloudellinen toiminta

Yhdistys voi toimintansa rahoittamiseksi jäsentensä suorittamien jäsenmaksujen lisäksi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

Asianomaisen luvan saatuaan yhdistys voi järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi harjoittaa toimintaansa liittyvää kustannustoimintaa sekä järjestää koulutusta ja kursseja.

5 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, joka hyväksyy sen tarkoituksen. Kannattajajäseneksi voi liittyä oikeuskelpoinen yhteisö sekä yksityinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua henkilön, jolla on erikoisesti ansioitunut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamisessa.

6 § Jäsenmaksut

Varsinaisen jäsenen on vuosittain suoritettava yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Kannattajajäsenille yhdistyksen syyskokous määrää jäsenmaksun, joka voi olla erisuuruinen yhteisöille ja yksityisille henkilöille. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

7 § Jäsenen eroaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslaissa määrätyllä tavalla. hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslain l4§:n mukaisilla perusteilla. Erotettu jäsen voi vedota hallituksen päätöksestä yhdistyksen seuraavaan kokoukseen tekemällä hallitukselle kirjallisen vetoomuksen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tiedoksisaamisesta.

Eroavan jäsenen on suoritettava erääntyneet jäsenmaksunsa.

8 § Toimielimet

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen lakimääräisenä edustajana toimii hallitus.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen kokous. Kevätkokous pidetään kunakin vuonna helmi-huhtikuun aikana ja syyskokous vastaavasti marras-joulukuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään jos yhdistyksen kokous niin päättää tai mikäli hallitus katsoo sellaisen tarpeelliseksi tahi, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Kokous on pidettävä kahdenkymmenenyhden (21) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä lukien.

Kokouskutsu on julkaistava yhdistyksen syyskokouksen määräämässä sanomalehdessä vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta tai postitettava kullekin jäsenelle samassa ajassa. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni. Äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin, ellei vaalissa vaadita suljettua äänestystä tai ellei muissa asioissa vähintään yksi viidesosa (1/5) kokouksessa läsnä olevista äänivaltaisista jäsenistä vaadi suljettua äänestystä.

Yhdistyksen kokouksessa tulee asiakysymyksissä päätökseksi se mielipide, joka on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet; milloin valittavana on vain yksi henkilö, valintaan tarvitaan kuitenkin yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Aloitteita yhdistyksen kokoukselle ovat oikeutettuja tekemään yhdistyksen jäsenet ja Suomen Reumaliiton hallitus. Kevätkokouksessa käsiteltäväksi haluttava aloite on jätettävä hallitukselle tammikuun loppuun mennessä ja syyskokouksessa käsiteltäväksi haluttava aloite vastaavasti syyskuun loppuun mennessä.

10 § Syyskokous

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai hallituksen määräämä muu henkilö avaa kokouksen
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat, ääntenlaskijat ja muut kokouksen toimihenkilöt
 4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 5. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi
 6. Määrätään seuraavalta kalenterivuodelta perittävien jäsenmaksujen suuruus
 7. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, seuraavaksi kalenterivuodeksi
 9. Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi
 10. Valitaan kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varatilin-tarkastajat tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon
 11. Päätetään kokouskutsujen julkaisemistavasta
 12. Päätetään muista kokoukselle sääntöjen määräämässä järjestyksessä esitetyistä asioista huomioon ottaen yhdistyslain 24§:n määräykset.

11 § Kevätkokous

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai hallituksen määräämä muu henkilö avaa kokouksen
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat, ääntenlaskijat ja muut kokouksen toimihenkilöt
 4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 5. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta
 6. Käsitellään yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä kalenterivuodelta ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. Valitaan tarvittaessa yhdistyksen edustaja tai edustajat Suomen Reumaliiton sääntömääräiseen tai ylimääräiseen edustajakokoukseen
 8. Päätetään muista kokoukselle sääntöjen määräämässä järjestyksessä esitetyistä asioista huomioon ottaen yhdistyslain 24§:n määräykset.

12 § Ylimääräinen kokous

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on kutsuttu kokoon.

13 § Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi sekä vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi
(2) varajäsentä, joiden kutsumisjärjestyksen hallitus määrää toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus nimeää keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja kirjeenvaihtajan. Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia tai jaostoja, joille se tarvittaessa vahvistaa toimintaohjeen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Hallitus on kutsuttava koolle myös, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on läsnä. Päätöksenteossa sovelletaan mitä näiden sääntöjen 9§:n 3 momentissa on määrätty.

14 § Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

15 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen hallituksen on jätettävä tuloslaskelma ja tase sekä muut hallintoon ja talouteen liittyvät asiakirjat viimeistään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen kevätkokousta tilintarkastajille, joiden on ne palautettava lausuntoineen viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen mainittua kokousta.

16 § Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos kokouskutsussa on asiasta mainittu ja edellyttäen, että muutosehdotusta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

17 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joista jälkimmäinen pidetään aikaisintaan kolmekymmentä (30) vuorokautta edellisen jälkeen. Päätös yhdistyksen purkamisesta tulee hyväksytyksi vain, jos sitä kummassakin kokouksessa on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi luovutetaan sen varat Suomen Reumaliitto ry:lle.

18 §

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 


Suomen Reumaliitto ry:n valtuusto 26.10.1996
Sääntöjen muutos rekisteröity, Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 27.07.1999

Sivustolla käytetään Matomo-järjestelmän evästettä, joka mittaa sivuston kävijämääriä. Evästeellä ei voida tunnistaa käyttäjää, eikä tietoja välity kolmansille osapuolille.